Komplexný systém pre výrobu

Sme dodávateľom bussiness-critical riešení na mieru. Naše riešenia spravidla obsluhujú kritické procesy v spoločnostiach, kde sa vyžaduje vysoká dostupnosť, rýchlosť, presnosť a práca s veľkým objemom prevádzkových dát.

Naše riešenia sú kategorizované ako Data Driven Manufacturing, kde integrované procesy strojov a ľudí vzájomne kooperujú a exaktné dáta riadia rozhodovanie v daných procesoch. Minimalizuje sa chybovosť ľudského faktora a zvyšuje sa produktivita.  

Prostredníctvom našich riešení spájame svet strojov, ľudí a ďalších podnikových systémov za účelom vytvorenia synergického efektu, minimalizácie prestojov, informácií v správnom čase na správnom mieste. 

DATANOVA MES systém je procesne orientovaný informačný systém zameraný na riadenie výroby a podporné procesy vo výrobe. Systém je prispôsobujeme konkrétnemu integračnému scenáru na mieru.  

Moduly DATANOVA MES systému:

 • DATANOVA Výroba
  • Strategické plánovanie výroby
  • Operatívne denné plánovanie výroby
  • Kapacitné plánovanie výroby
  • Riadenie výroby - Výrobné zakázky
  • Technická príprava výroby
  • addon: kalkulácia materiálu, polotovaru a výrobku, interaktívna parametrická kalkulácia
  • addon: riadenie kooperácií 
  • addon: workflow a material flow čítačkami
 • DATANOVA Odvod vo výrobe - odvod výroby, spotreba materiálu, medzioperačné odvody, milníky, realtime časová os výrobku
  • Spotreba do výroby
  • Príjem z výroby
  • Balenie a spotreba obalov vo výrobe
  • addon: Štítkovanie, SSCC, Databar 
 • DATANOVA Monitoring výroby - zber dát zo strojov a liniek, identifikácia prestojov, reporting, KPI
  • OEE - Vyhodnotenie celkovej efektívnosti strojov a vyťaženie strojov
  • OLE - Vyhodnotenie efektívnosti pracovníkov, meranie časov, vyťaženie pracovníkov
  • DATALOG - Tvorba rodného listu výrobku a celková traceabilita materiálu, operácií, zdrojov
  • OY - Sledovanie efektivity pohybu materiálu, vyhodnotenie a prestoje pri feedingu, transferoch
 • DATANOVA Sklady
  • Základné sklady
  • addon: pozičné a paletové sklady
  • addon: šaržovanie a parametrizácia tovaru
  • addon: kompletáž a predruhovanie
 • DATANOVA Logistika
  • Expedícia a nakládka tovaru čítačkou 
  • Príjem tovaru čítačkou
  • Inventúra a evidenčná inventúra čítačkou
  • Medziskladové prevody čítačkou
  • addon: váženie na vstupe a kontrolné váženie na výstupe
 • DATANOVA Field Service - servis a údržba, mobilná údržba, VTZ, UTZ
 • DATANOVA Traceability - vysledovateľnosť vo výrobe
 • DATANOVA Quality Assurance - kvalita na nákupe, skladoch, expedícii, checklisty, atesty, prevádzkové denníky, online fotodokumentácia , mobilná nadstavba pre iOS, Android, Windows Mobile
 • DATANOVA Automation - automatizované riadenie výroby: stroje a výrobné linky integrované na MES systém
 • DATANOVA Robotics riadenie paletizérov a kolaboratívnych robotov pre manipuláciu materiálu na výstupe z výroby  

Rozšírenia MES systému:

 • Big Data Warehouse - paralelné spracovanie PLC signálov a transakčných dát formou hybridného dátového skladu NoSQL s master handlerom a štatistickou heuristikou
 • DMS System - spracovanie dokumentácie v databáze 
 • Document Handler - registratúra a automatizované skenovanie a spracovanie dokumentácie DMS(vrátane podpory pobočiek), vyťažovanie dokumentov
 • Label Print Server - natívne tlače štítkov pre systémy Zebra(Zebra designer), Bizerba(Brain), Colos(Markem Imaje)
 • Weighting Server - integrované váhové systémy rôznych výrobcov, dynamické váženie, bezdotykové váženie, priemyselné váhy pre silá, dopravníky, dávkovače 
 • Barcode Reader Server - kompletné procesne orientované riadenie pomocou čítačiek DATALOGIC, ZEBRA, workflow pomocou čítačiek
 • Notification Server - posielanie mailov, SMS správ, early warning systém na úrovni PLC, MES, ERP, eskalačná matica.
 • PLC Services - konektory na PLC Siemens, B&R, Domat, Schneider Electric, online zber a vyhodnocovanie
 • Skill Matrix - evidencia školení, certifikácií, pre výrobu prepojená na čítačky a stroje, automatické požiadavky na preškolenia, degradácia levelu nepoužívaného skillu v čase 
 • RFID plugin - podpora RFID vo výrobe
 • Industrial Mobility - mobilná nadstavba pre výrobné procesy na platforme iOS, Android, Windows Mobile
 • Reporting Services - rozšírenie štandardného tlačového manažéra o PDF/XLS/XML/HTML manažérsky reporting - postprocessing a preprocessing, buffering, OLAP kocky pre BI.
 • Runtime - server umožňujúci priame riadenie výroby v reálnom čase paralelným processingom a metódami poll/push
 • SCADA plugin - prepojenie systému MES na SCADA systémy RELIANCE a PROMOTIC
 • Vizualization and Alerting - veľkoplošné obrazovky vo výrobe prepojené na OEE, plánovacie plachty, majáky, sirény, HMI
 • HMI - operátorské obrazovky na úrovni MES, priemyselné dotykové panely HMI - Weintek, Siemens, iEi, ELCOM
 • Serial Services - konektory MES systému na zariadenia protokolov RS232/485, Modbus, Logoscreeny, elektromery, ,regulátory, laboratórne prístroje, dávkovače, počítačky kusov
 • AI Process Handler - riadenie a optimalizácia  procesov formou fuzzy logiky a dolovanie signifikantných dát na základe rutín neurónovej siete bez učiaceho algoritmu a s hromadnou obsluhou.

Aplikácie typu MES sú majú pripravené rozhranie pre komunikáciu s nadradenými ERP systémami. Aplikácie sú od ERP nezávislé, dokážu fungovať samostatne aj počas výpadku ERP systému. 

Viac o produktoch DATANOVA: Riešenia pre výrobu

 

 

Datanova MES - dispečingové pracovisko vo výrobe:

 

HORE